Veřejné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Goodking Advisory s.r.o.

se sídlem Krolmusova 498/21, Řepy, 163 00 Praha 6

identifikační číslo: 06327834

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279974

pro poskytování zejména poradenských a konzultačních služeb

internetová adresa www.GDPRsafe.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti GoodkingAdvisory s.r.o., se sídlem Krolmusova 498/21, identifikační číslo: 06327834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279974(dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb, rámcové, licenční či podlicenční smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „Objednatel“). Poskytovatel provozuje svou činnost a poskytuje informace také na webové stránce umístněné na internetové adrese goodking.cz / www.gdpronlinekurz.cz / www.GDPRsafe.cz(dále jen „Webové stránky“).
  • Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  • Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít nejen v českém jazyce.
  • Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. O změně těchto Obchodních podmínek bude Objednatel informován prostřednictvím e-mailu, v Uživatelském rozhraní Objednatele na adrese GDPRsafe.cz nebo poštou spolu s jejich aktuálním zněním. Objednatel je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a společně s odmítnutím vypovědět právní vztah mezi ním a Poskytovatelem s výpovědní dobou, která činí 1 měsíc od doručení výpovědi Poskytovateli.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  • Předmětem poskytovaných služeb a licencí dle těchto Obchodních podmínek jsou zejména:
 3. služby poskytované v oblasti poradenských, konzultačních, reklamních a marketingových služeb zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (dále jen „Konzultační služby"). Standardně jsou tyto konzultační služby objednány na základě Objednávky, případně poskytovány na základě Smlouvy s Objednatelem. Nejmenší poskytovaná a účtovaná jednotka Konzultačních služeb činí půl hodiny.
 4. služby poskytované v oblasti lektorských a školicích služeb (dále jen „Školení"). Standardně jsou tato školení objednávána na základě objednávky, případně poskytována na základě Smlouvy s Objednatelem.
 5. služby poskytované v oblasti zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů či GDPR) (dále jen „DPO"). Standardně jsou tyto služby DPO objednávány na základě Objednávky, případně poskytovány na základě Smlouvy s Objednatelem.
 6. multimediální soubor opatření vysvětlující a aplikující jednotlivé části Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dostupný na Internetu včetně vzorových vnitřních předpisů, souhlasů a návodných analýz pro zajištění ochrany osobních údajů v rámci organizace pojmenovaný jako GDPRsafe.cz (dále jen “Nástroj“). Standardně je Nástroj licencován na základě Objednávky, případně je podlicence poskytnuta na základě Smlouvy s Objednatelem.
 7. multimediální cloudovou aplikaci určenou pro tvorbu, distribuci a evidenci vnitřních směrnic a souhlasů zaměstnanců organizace, včetně rozesílacích, reportingových a statistických funkcí (dále jen „Direcon“). Standardně je aplikace Direcon licencována na základě Objednávky, případně je licence poskytnuta na základě Smlouvy s Objednatelem.
 8. multimediální vzdělávací kurz, vysvětlující jednotlivé části Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dostupný na Internetu, včetně kapitol zaměřených na konkrétní skupiny subjektů a zároveň tematických webinářů (dále jen „GDPR kurz“). Standardně je GDPR kurz licencován na základě Objednávky, případně je licence poskytnuta na základě Smlouvy s Objednatelem.
 9. multimediální cloudová platformadostupná na Internetu (dále jen „GDPR Fotogalerie“)

(konzultační služby, školení a DPO dále také „Služby“; Nástroj, Direcon, GDPR kurz a GDPR Fotogalerie dále také „Licence” či „Díla”)

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Objednatel může také využít registrace provedené na Webových stránkách a tak přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání některých Služeb a Licencí zejména Nástroje či Direconu (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové stránky umožňují, může Objednatel provádět objednávání Služeb též bez registrace přímo z uživatelskéhorozhraní.
  • Při registraci na Webové stránce a při objednávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a Obchodních podmínek. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace Služeb a poskytovaných Licencí umístěná na Webových stránkách je informativního charakteru aPoskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení
   1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové stránkyobsahují informace o Službách i Licencích, a to včetně uvedení cen Služeb a odměn Licencí. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány naWebových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro objednání Služeb nebo získání Licence může Objednatel vyplnit objednávkový formulář na Webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaných Službách či Licencích,
   • způsobu úhrady ceny Služeb či odměn Licencí (dále společně jako „Objednávka“).
  • Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky před odesláním. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  • Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Služby či požadované Licence, cenu Služeb či odměn za poskytnutí Licence, osobu Objednatele, způsob úhrady ceny Služeb či odměny za Licenci, a je pro smluvní strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webových stránkách a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
  • Objednatel je oprávněn vystavit Objednávku i přímo Poskytovateli mimo prostředí Webových stránek; 4.3 a 4.4 se v takovém případě nepoužije. Objednávka v písemné nebo elektronické podobě obsahuje alespoň identifikace Objednatele, vymezení předmětu Objednávky, objednávaný rozsah plnění a cenu takového plnění, a dále doložku, že v rozsahu Objednávkou neupraveném se řídí právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem těmito Obchodními podmínkami, a že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil. 

 

 • Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na Objednatelem uvedenou adresu v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“).
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Služeb či Licence požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Návrh Smlouvy ve formě Objednávky má platnost 60 kalendářních dnů.
 • Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli např. elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli např. na elektronickou adresu Objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Objednatele např. prostřednictvím elektronické pošty.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. LICENČNÍ PODMÍNKY
  • Poskytovatel je držitelem oprávnění k užití Nástroje a GDPR kurzu a GDPR Fotogalerie specifikovaných výše ve všech formách a v neomezeném rozsahu dle Licenční smlouvy uzavřené s výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu - společností GoodkingEducation s.r.o., IČO: 063 27 389, sídlem Krolmusova 498/21, Řepy, 163 00 Praha 6, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 279978.
  • Poskytovatel je držitelem oprávnění k užití Direconu specifikovaného výše ve všech formách a v neomezeném rozsahu dle Licenční smlouvy uzavřené s výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu - společností Direcon s.r.o., IČO: 06961070, sídlem Krolmusova 498/21, Řepy, 163 00 Praha 6, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 291141.
  • Poskytovatel je v mezích udělených oprávnění oprávněn s Díly samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.
  • Poskytovatel k okamžiku předání příslušného předmětu plnění dle Objednávky nebo dílčí smlouvyposkytuje Objednateli oprávnění k užití Nástroje, GDPR kurzu nebo Direconu a to i jednotlivých částí těchto Děl za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.
  • Poskytovatel k okamžiku úhrady první měsíční splátky odměny za poskytnutí podlicence poskytuje oprávnění k užití GDPR Fotogalerie s výhradou, že pokud Objednatel neuhradí všechny měsíční splátky řádně a včas, udělená podlicence se při prvním prodlení ruší a Poskytovatel je oprávněn zamezit přístup Objednatele.
  • Podlicence k Nástroji, GDPR kurzu, GDPR Fotogalerie nebo Direconu jsou poskytovány Objednateli prostřednictvím nevýhradní podlicence, bez územního omezení, pro počítačovou síť - Internet. Části Nástroje určené k vyplnění ze strany Objednatele (elektronické dokumenty) lze dále užít i pro vnitřní potřeby Objednatele jiným způsobem než prostřednictvím Internetu.
  • Objednatel je povinen prokazatelně a předem seznámit osoby, které budou užívat tato Díla s těmito Obchodními podmínkami včetně upozornění, že Díla lze užít výlučně pouze k vnitřní potřeběObjednatele, že Díla nelze dále rozšiřovat, zveřejňovat či jiným způsobem zpřístupňovat třetím osobám.
  • Každá jedna podlicenceke GDPR kurzu se poskytuje pro neomezený počet uživatelů Objednatele, avšak pro maximální počet 500 zhlédnutí na jednu poskytnutou podlicenci. Za účelem ochrany Díla GDPR kurzu Poskytovatelv případě, že zjistí, že celkový počet užití (zhlédnutí) jednotlivých kapitol tohoto Díla přesáhl počet 500 zhlédnutí na jednu poskytnutou podlicenci, sdělí tuto skutečnost bez prodlení Objednateli, a dalšízhlédnutí umožní po úhradě další podlicence. Objednatel v tomto případě přijme přiměřená opatření, aby k takovým případům nedocházelo.
  • Každá jedna podlicence k Nástroji se poskytuje vždy na jeden přístup uživatele Objednatele na jedno zařízení. Počet těchto přístupů a počet zařízení pracujících s Nástrojem nebo jeho dílčími částmi je rozhodnou skutečností pro určení odměny za poskytnutí této podlicence (zejména u analytického nástroje v MS EXCEL). Poskytovatel v rámci analytického nástroje v MS EXCEL omezuje možný počet řádků na počet 1000, a z tohoto důvodu zpracovává údaje prvního sloupce tohoto nástroje za účelem dodržování podmínek Smlouvy. Objednatel dále není oprávněn jakkoli pozměňovat, upravovat nebo jinak zasahovat do příslušných zdrojových souborů (např. makra v MS EXCEL), ani jakkoli obcházet či zasahovat do ochrany analytických nástrojů v MS EXCEL. Ke každé jedné podlicenci k Nástroji poskytuje Poskytovatel jednu podlicenci GDPR kurzu zdarma.
  • Každá jedna podlicence k Direconu se poskytuje vždy na jeden souběžný přístup Objednatele do webového rozhraní Direconu. Počet těchto přístupů je rozhodnou skutečností pro určení odměny za poskytnutí této podlicence.

 

 • Podlicence k Dílům jsou na základě Objednávek či smluv dle těchto Obchodních podmínek Objednateli poskytovány od předání a to na dobu 1 roku s automatickým prodloužením trvání podlicence,nejdéle však po dobu trvání Poskytovatelova oprávnění k užití Nástroje, GDPR kurzu a Direconu, sjednaného mezi Poskytovatelem a vykonavateli majetkových práv k těmto Dílům (GoodkingEducation s.r.o. a Direcon s.r.o.).
 • Podlicence dle předchozího bodu jsou poskytovány vždy na dobu 1 roku s automatickým prodloužením tak, že pokud nedoručíObjednatel druhé straně nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti podlicence oznámení, že na jejím ukončení trvá, dojde k automatickému prodloužení poskytování podlicence o totožnou dobu za stejných podmínek. K takovému prodloužení může dojít i opakovaně.
 • Ve výjimečných případech může být podlicence k Dílům udělena i dobu kratší a to za podmínky sjednocení trvání nových podlicencí Objednatele s dobou trvání stávajících podlicencí Objednatele. V takovém případě bude doba trvání nových podlicencí zvláštně uvedena na Objednávce, nebo ve smlouvě, a poměrně tomu upravena výše odměny za poskytnutí podlicence.
 • Objednatel je oprávněn Díla upravit nebo jinak měnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, to neplatípro části Nástroje určené k vyplnění ze strany Objednatele (např. směrnice a jiné elektronické dokumenty určené k doplnění) v rozsahu dle omezení v odst. 5.8. těchtoObchodních podmínek.
 • Podlicenční oprávnění Objednatele spočívá v užití těchto Děl pouze k účelům, k nimž byla tato Díla vytvořena, a zároveň pro použití pouze koncovýmiuživateli, tj. Díla nemohou být užita k jakékoliv podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti třetí osoby.
 • Podlicenční oprávnění Objednatele k Dílům nezahrnuje:
 • oprávnění zasahovat do těchto Děl nebo je ani jejich části bez svolení Poskytovatele nijak upravovat, vyjma k tomu určených částí Nástroje dle odst. 5.12
 • Díla nebo jejich části jakkoli zveřejnit, sdílet, či jinýmzpůsobem byť i nepřímo zpřístupnit Díla třetím osobám, nebo poskytnou třetí osobě podlicenci;
 • Díla rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti jakýmkoli jiným způsobem;
 • pořizovat záznamy Děl a jakkoliv Díla sdílet či jiným způsobem rozmnožovat Dílo nebo jeho části;
 • poskytovat podlicence třetím osobám;
 • nárokovat si autorství k Dílům nebo jejich jednotlivým částem;
  • Podlicence, resp. příslušné podlicenční klíče nebo IFrame kódy, poskytne Poskytovatel Objednateli nejpozdějido 3 pracovních dnů od úhrady odměny za poskytnutí podlicence.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat Díla, zejména vzhledem ke změnám právní úpravy.
  • Objednatel bere na vědomí automatické odesílání údajů Poskytovateli u Nástroje a jeho částí za účelem ochrany autorských práv Poskytovatele a dodržování těchto Obchodních podmínek v rozsahu: IP adresa, organisationname Office; username Office; údaje Objednatele v záhlaví částí Děl; např. IČO nebo jiné identifikační označení; jméno organizace, odpovědné osoby pro úpravu Děl a další identifikační údaje Objednatele.
  • Podmínky odst. 5.6 až 5.20 se na podlicence k GDPR Fotogalerie nevztahují. Podmínky užívání GDPR Fotogalerie upravují zvláštní licenční podmínky uvedené na internetových stránkách GDPR Fotogalerie.
  • Objednatel bere na vědomí, že za obsah Děl odpovídá vykonavatel majetkových práv k Dílům GoodkingEducation s.r.o. a Direcon s.r.o.
  • Objednatel nesmí zprostředkovat, zpřístupnit nebo jiným způsobem umožnit užívání těchto Děl třetími osobami a zároveň musí učinit všechna potřebná technická a organizační opatření, aby nedošlo k odcizení či jinému nedovolenému zveřejnění Děl.
  • Poskytovatel po konci podlicence Objednatele znepřístupní Dílo, u kterého podlicence Objednatele zanikla. Objednatel je povinen po ukončení trvání jeho podlicence k příslušnému Dílu dále Dílo nevyužívat a odstranit jej ze všech svých zařízení. Zjistí-li Poskytovatel, že Objednatel po ukončení jeho podlicence k příslušnému Dílu Dílo dále užívá, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně příslušného a neoprávněně užívaného počtu podlicencí na jeden rok. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje Objednatele povinností věty první tohoto odstavce.
  • Objednatel je oprávněn požádat Poskytovatele o zrušení aktivního uživatele Nástroje pro příslušnou podlicenci. Žádost je Objednatel povinen předložit na vzorovém formuláři, poplatek za zrušení aktivního uživatele pro příslušnou podlicenci činí 200 Kč.
 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu Služeb či Licenční odměny a případné náklady spojené s dodáním Služeb nebo Licencí dle Smlouvy či Objednávky může Objednatel, nestanoví-li Smlouva jiný způsob úhrady, uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně Poskytovatele pouze oprávněné osobě;
 • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 2301329589/0800 vedený u Fio banka a.s.(dále jen „účet Poskytovatele“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • bezhotovostně platební kartou.
  • Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenouSlužby či Licenční odměnou i náklady s dodáním Služby či poskytnutím Licence.
  • Poskytovatel může požadovat od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu Služby či Licenční odměnu předem.
  • Splatnost faktury činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení Objednateli. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Poskytovatel obdržel tuto platbu.
  • V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit cenu či odměnu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu Služby či odměnu za poskytnutí podlicence splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele.
  • Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, požadovat uhrazení celé ceny či odměny ještě před poskytnutím Služeb či Licence Objednateli.
  • Případné slevy z ceny Služby či snížení Licenční odměny poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v Obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel na platby daňový doklad – fakturu. Poskytovatel jeplátcem daně z přidané hodnoty a tyto částky jsou považovány za částky s DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednatel po uhrazení ceny Služby či Licenční odměny a zašle jej např. v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.
  • Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů - faktur v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Elektronické faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
  • V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle zákonných podmínek si smluvní strany vrátí vzájemná plnění. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy neoprávněně, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky.
  • Nárok na úhradu náhrady škody vzniklé Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení ceny Služby či Licenční odměny.
  • Do doby poskytnutí Služby Objednateli či zpřístupněníLicencek Dílům je Poskytovatel oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Objednateli cenu Služby či Licenční odměnu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu vrácení.
 2. DODÁNÍ SLUŽEB
  • V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno Služby či Licence poskytnout opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným poskytováním Služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem poskytování.
  • Je povinností Objednatele umožnit Poskytovateli ve sjednaném termínu poskytovat Objednané Služby či Licence a poskytnout nezbytnou součinnost.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a násl. Občanského zákoníku).
  • Poskytovatel odpovídá Objednateli, že Služby a Licence budou poskytovány řádně a včas. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli za obvyklé vlastnosti poskytovaných Služeb a Licencí.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady upravujereklamační řád Poskytovatele,který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek
  • Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu ani újmu, pokud ke škodě nebo újmě došlo zásahem vyšší moci.
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Objednatel bere na vědomí, že způsob poskytování Služeb, Licencí i jiných činností Poskytovatele jsou předmětem know-how (obchodního tajemství) Poskytovatele, které chrání a utajuje, které není běžně dostupné a které představuje ekonomickou hodnotu v jeho vlastnictví.
  • Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích Poskytovatele. Důvěrnou informací se rozumí zejména poskytnutéLicenční klíče aIFrame kódy a dále všechny důvěrné informace a data, které jsou, nebo by mohly být považovány za součást obchodního tajemství Poskytovatele a jeho know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, databáze, seznamy a přehledy, informace o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění Objednatelem by Poskytovateli mohlo způsobit škodu nebo poškození dobrého jména.
  • Smlouva, Objednávka ani tyto Obchodní podmínky nezakládají pro Objednatele žádná práva k know-how Poskytovatele. Objednatel se zejména zavazuje toto know-how nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám. Tento závazek Objednatele trvá ještě po dobu 5 (pěti) let od uzavření Smlouvy nebo od přijetí Objednávky.
  • Objednatel bere na vědomí, že v případě poskytování většiny Služeb a Děl ze strany Poskytovatele, jsou tyto Služby autorským Dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
  • V případě, že Objednatel zjistí, že dochází k porušování Licence, podlicence neboSmlouvy, je povinen zamezit příslušné třetí osobě přístup k Dílu, a o takovém zamezení spolu s odůvodněním informuje tuto třetí osobu a zároveň i Poskytovatele.
  • V případě, že Objednatel poruší závazek ochrany know-how (obchodního tajemství) Poskytovatele, nebo povinnost nijak nevyužívat, nerozšiřovat a nezpřístupnitDíla nebo jejich části nad rámec počtu poskytnutých podlicencí více uživatelůmObjednatele nebo na více zařízení v rámci organizace Objednatele, anebo poruší povinnost Dílo nebo jeho části nezpřístupnit či jiným způsobem neumožnit užívání třetím osobám, zavazuje se Objednatel zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení jako paušalizovanou náhradu škody na straně Poskytovatele, a to na výzvu Poskytovatele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy Objednateli.
  • Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody dle obecně platných předpisů, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.
  • Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností Poskytovatele, může činit maximálně částku odpovídající odměně za Dílo nebo Licence, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
  • Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo podnikánímObjednatelePoskytovatelem Objednateli a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem Objednateli.
  • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je Objednávku na Webových stránkách možné provést a závazky Poskytovatele zeSmlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. DORUČOVÁNÍ
  • Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a Objednatele, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Za doručené se považuje i oznámení nebo písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla Objednatelem vyzvednuta ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se Objednatel na zasílací adrese, kterou uvedl ve Smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Poskytovatel oznámení nebo písemnost doručoval na zasílací adresu, o které Objednatel oznámil, že není aktuální.
  • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Objednatele či uvedenou Objednatelem v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Poskytovatele.
 7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SPOTŘEBITELI
  • Pro případy uzavírání smluv s Objednatelem-spotřebitelem se ustanovení odst.5.24, 10.9, 11.1 a 11.2 těchto Obchodních podmínek vylučují.
  • Objednateli-spotřebiteli vystaví Poskytovatel do 5 pracovních dnů potvrzení o převzetí poptávky Objednatele-spotřebitele.Potvrzení bude pro Služby obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, jakost, cenu, způsob úhrady, místo plnění a termín jejího plnění. Potvrzení bude pro dodávky Díla a Licencí obsahovat označení předmětu dodávky, její rozsah, cenu, způsob a termín dodání.
  • V případě, že Objednatel-spotřebitel poptá u Poskytovatele prostřednictvím elektronické poptávky vybrané plnění, a Poskytovatel ve své akceptaci uvede jiné podmínky (např. stanovení zálohy, jiné ceny, způsob poskytnutí), než se kterými se Objednatel-spotřebitel měl možnost seznámit před vystavením elektronické poptávky, platí, že se jedná o nový návrh Smlouvy, který Objednatel-spotřebitel není povinen akceptovat.
  • Poučení o právech a povinnostech vyplývajících z vadného plnění včetně vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy obsahuje příloha Reklamačního řádu – přílohy č.1 těchtoObchodních podmínek.
  • Poskytovatel zvláště uvádí, že Objednatel-spotřebitel není v souladu s § 1837 písm. l) Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o dodání digitálního obsahu jiným způsobem, než uvedeným v těchto Obchodních podmínkách a příloze č. 1. Nemožnost odstoupení od Smlouvy o dodání digitálního obsahu se vztahuje na Nástroj, Direcon a GDRP kurz.
  • Kontaktní a uživatelské údaje lze změnit kdykoliv prostřednictvím Uživatelského účtu Objednatele, zřídil-li Objednatel Uživatelský účet, nebo prostřednictvím elektronické pošty Poskytovatele na adrese kontakt@goodking.cz.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z některých smluv je určena příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření anaplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a zásadami uvedenými na Webových stránkách Poskytovatele https://www.goodking.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
  • Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Objednatele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů Objednatele a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.
  • Poskytovatel zpracovává osobní údaje v přesně takovépodobě, v jakéje získá od Objednatele, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
  • Objednatel je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem zpracování osobních údajů), požádat Poskytovatele o poskytnutí informace orozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy s Objednatelem.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Smluvní strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v průběhu poskytování Služeb a Licencí jako s informacemi důvěrnými.
  • Díla lze spustit s běžně užívaným hardwarem v prohlížečích MS Explorer - verzi 9 a novější, Google Chrome - verzi 5 a novější, MozillaFirefox - verzi 9 a novější a Safari – verze 10 a novější. Přílohy Děl lze spustit i v jiných příslušných programech (např. MS EXCEL – verze 2012 a novější, Adobe Reader – verze 9 a novější).
  • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a dodatkySmlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/y. O takovém postoupení bude Poskytovatel Objednatele písemně informovat.
  • Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • Nebude-li smírné řešení možné, smluvní strany se výslovně dohodly, že jakýkoliv spor vyplývající ze Smlouvy bude řešen obecným soudem. Tímto soudem bude příslušný soud dle sídla Poskytovatele.
  • Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Podrobnosti stanoví odstavec 1.4 Obchodních podmínek.
  • Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování je Krolmusova 498/21, 163 00 Praha 6 - Řepy, adresa elektronické pošty kontakt@goodking.cz.

 

 

 

V Praze dne 23.4.2018                                                                                                     Goodking Advisory s.r.o.